Bezpłatna prenumerata czasopisma

Co zyskujesz prenumerując magazyn?

- czasopismo jest bezpłatne
- powiadomimy cię o wydaniu nowego numeru
- do prenumeratorów wysyłamy materiały specjalne

Organizator imprezy masowej jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania. Organizator imprezy jest osobą odpowiedzialną za jej bezpieczeństwo. Impreza masowa, zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie imprez masowych, to impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa. Imprezy masowe wyróżnia się wśród innych imprez z uwagi na zagrożenia bezpieczeństwa, jakie wiążą się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenia i konieczność zapobiegania im, przewidziano wiele wymogów, jakie muszą spełnić organizatorzy, aby mogła się odbyć taka impreza. Zasady ich organizowania i przeprowadzania oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych jest to Ustawa z dnia, 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U.09.62.504). Określa ona zasady postępowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych, warunki bezpieczeństwa imprez masowych, zasady i tryb wydawania zezwoleń na przeprowadzanie imprez masowych, zasady gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa: imprez masowych a tak że zasady odpowiedzialności organizatorów za szkody wyrządzone w związku ze zorganizowaniem imprez masowych.


Organizator musi wystąpić do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie siedmiu dni od dnia złożenia wniosku przez organizatora imprezy. Ma obowiązek również zwrócić się do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji i właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) i państwowego inspektora sanitarnego z wnioskiem o wydanie opinii o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu bądź terenu oraz o przewidywanych zagrożeniach. Bezpieczeństwo imprezy masowej obejmuje spełnienie przez organizatora wymogów w zakresie:
zapewnienia bezpieczeństwa osobom uczestniczącym w imprezie
ochrony porządku publicznego;
zabezpieczenia pod względem medycznym;
zapewnienia odpowiedniego stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi, w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi.


Do wniosku osoba organizująca taką imprezę powinna załączyć graficzny plan obiektu albo terenu na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem które zawiera w sobie
oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej. Wyznaczone również muszą być drogi ewakuacyjne i drogi dojazdowe dla pojazdów służb ratowniczych i Policji. Niezbędne jest również oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych, oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu, informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów. Ważna jest również informacja o liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej, przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego. Na imprezie masowej musi być również osoba wyznaczona na stanowisko kierownika do spraw bezpieczeństwa. Organizator musi taką osobą zgłosić we wniosku składanym, taka osoba powinna przebyć odpowiedni kurs doszkalający. Liczebność służby porządkowej oraz służby informacyjnej określana jest od tego czy jest to impreza masowa podwyższonego ryzyka bądź impreza masowa niebędąca imprezą masową. W przypadku imprezy masowej niebędącej imprezą masową podwyższonego ryzyka - co najmniej 10 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 1 członek służby porządkowej lub służby informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 20 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. A jeśli chodzi o imprezę masową podwyższonego ryzyka to co najmniej 15 członków służb: porządkowej i informacyjnej na 200 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 2 członków służb: porządkowej lub informacyjnej na każde następne 100 osób, przy czym nie mniej niż 50 % ogólnej liczby członków służb stanowią członkowie służby porządkowej. Informacje na temat zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk. Organizator imprezy masowej musi udostępnić uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej. Organizator imprezy masowej w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy. Organizator powinien zapewnić również identyfikację osób biorących udział w masowej imprezie sportowej o podwyższonym ryzyku organizowanej na stadionie lub w hali sportowej. Zakres przetwarzanych danych mających na celu identyfikację osób biorących udział w imprezach, o których mowa, obejmuje imię i nazwisko oraz numer PESEL lub numer dokumentu potwierdzającego tożsamość.


Dla Organizatorów tzw. imprez „wielokrotnych" to znaczy cyklicznych ustawodawca przewidział nieco uproszczoną procedurę uzyskiwania zezwolenia na ich przeprowadzenie. Zgodnie z art. 9.1 ustawy, jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz, Burmistrz Miasta wydaje zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku. Przed każdą jednak taką „wielokrotną" imprezą Organizator na 14 dni przed planowanym terminem ich przeprowadzenia, przekazuje właściwym ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy masowej komendantom rejonowym Policji i Państwowej Straży Pożarnej, państwowemu terenowemu inspektorowi sanitarnemu oraz kierownikowi jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) informacje, o których mowa w art 7 ust. 1 pkt 3 i 6 — 9 ustawy. Ustawodawca zwolnił natomiast wyżej wymienionych Organizatorów z obowiązku każdorazowego zwracania się do komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy o udzielenie informacji o osobach „ których dane personalne umieszczono w rejestrze osób objętych zakazem-wstępu na imprezy masowe". Uzyskana informacja zachowuje ważność przez 90 dni. W przypadku zmiany terminu imprezy „wielokrotnej" organizator ma obowiązek na 7 dni przed jej terminem zawiadomić o tym fakcie Burmistrza, Policję, Straż Pożarną i Pogotowie Ratunkowe.

1 .Impreza masowa ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa, jakie wiąże się z obecnością dużej ilości uczestników na terenie, na którym impreza się odbywa. Mając na uwadze potencjalne zagrożenie i konieczność zapobiegania im, przewidziano szereg wymogów, jakie muszą zostać spełnione przez organizatora, organizacje rządowe, aby impreza mogła się odbyć. Zasady organizowania i przeprowadzania imprez masowych oraz obowiązki i uprawnienia organizatora określa:

2. Impreza masowa jest imprezą sportową, artystyczną lub rozrywkową , na której liczba miejsc dla osób na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem łub na terenie umożliwiającym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi mniej niż 1000, a w przypadku hali sportowej lub innego budynku umożliwiającego przeprowadzenie imprezy nie mniej niż 300.


3. Obowiązek kontrolowania zgodności przebiegu imprezy z warunkami określonymi w zezwoleniu na imprezę masową wydaje;
• Wójt
• Burmistrz
• Prezydent miasta
Mają oni także prawo przerwać imprezę.


4,Organizator imprezy masowej jest odpowiedzialny za zorganizowanie zabezpieczenia imprezy masowej. Należy to rozumieć ogół skoordynowanych przedsięwzięć podejmowanych przez organizatora imprezy, wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starostę, wojewodę, Policję, Państwową Straż Pożarną i inne jednostki organizacyjne ochrony przeciw pożarowej, służbę zdrowia, a w razie potrzeby inne właściwe służby i organy.


5.Organizator imprezy masowej zapewnia;
1) spełnienie wymogów określonych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach prawa budowlanego, w przepisach sanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej,
2) służbę porządkową i informacyjną odpowiednio wyszkoloną i wyposażoną wyraźnie wyróżniającą się elementami ubioru oraz powołuje kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego tymi służbami,
3) pomoc medyczną oraz zaplecze higieniczno - sanitarne,
4) drogi ewakuacyjne oraz drogi umożliwiające dojazd pojazdom służb ratowniczych i Policji,
5) warunki zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniu imprezy,
6) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne przy zabezpieczeniu działań ratowniczo - gaśniczych,
7) w razie potrzeby pomieszczenie dla służb kierujących zabezpieczeniem.


6. Organizator imprezy masowej udostępnia uczestnikom imprezy masowej regulamin obiektu lub regulamin imprezy masowej.


7. Organizator imprezy masowej, w uzgodnieniu z właściwym miejscowo komendantem powiatowym (miejskim) Państwowej Straży Pożarnej, określa szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w obiekcie, w którym planuje się przeprowadzenie imprezy.


8. Organizator imprezy masowej może zawrzeć umowę z organami Policji o odpłatnym udziale w przeprowadzeniu imprezy masowej, bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nadzór nad działalnością informacyjną do spraw bezpieczeństwa.


9. Organizator imprezy masowej, nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy, jest obowiązany wystąpić do wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzenia imprezy, z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej oraz dołączyć wnioski:
1) opinie miejscowego komendanta powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, które powinny zawierać informację o:
przewidywanych zagrożeniach przez Policję,
środkach potrzebnych do zabezpieczenia imprezy oraz ich wielkość,
zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu,
2) opinię właściwego miejscowo państwowego inspektora sanitarnego,
3) graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający:
a) oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych,
b) oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
c) oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
d) informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych, rozmieszczeniu osób na imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
4) regulamin obiektu wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej,
5) program i regulamin imprezy masowej, ewentualnie terminarz imprez masowych odbywających się według ustalonego terminarza lub według ustalonych zasad wraz z
informacją o sposobie udostępnienia ich uczestnikom imprezy masowej, 6) informację o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub na terenie, gdzie impreza masowa będzie zorganizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informację o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za
imprezę o podwyższonym ryzyku oraz informację o liczbie osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, o stanie liczebnym, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służb porządkowej i informacyjnej; w odniesieniu do służby porządkowej przyjmuje się przelicznik - co najmniej 10 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie, i co najmniej 1 porządkowy na każde następne 100 osób. W przypadku uznania imprezy za imprezę o podwyższonym ryzyku przeliczniki te wynoszą odpowiednio 30 porządkowych na 300 osób, które mogą być obecne na imprezie masowej, i co najmniej 3 porządkowych na każde następne 100 osób,
7) wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej (kierownika do spraw bezpieczeństwa),
8) pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej oraz warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
9) szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
10) polisę ubezpieczeniową,
11) pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzania imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.


10, Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk,
1) Wojewoda sporządza wykaz stadionów, obiektów lub terenów, na których utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe. Umieszczenie w wykazie określonego stadionu, obiektu lub terenu następuje w drodze decyzji administracyjnej.
2) W decyzji, określa się w szczególności termin, od którego utrwalanie przebiegu imprezy masowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk jest obowiązkowe.
3) Od decyzji, przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
4) Organizator imprezy masowej przeprowadzanej na stadionie, w obiekcie lub na terenie jest obowiązany do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5) Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań. Organizator imprezy masowej niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na miejsce przeprowadzanej imprezy masowej lub Policji, w razie potrzeby z wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego lub z wnioskiem o ukaranie, chyba że sam wystąpi z wnioskiem o ukaranie w sprawach o wykroczenia.
6) Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy masowej materiały, niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia łub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu imprezy masowej przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.


11. Służby porządkowe organizatora imprezy masowej, w tym pracownicy agencji ochrony osób lub mienia, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:
1) sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie masowej,
2) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niedozwolone,
4a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie masowej, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej,
4b) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia imprezy masowej, 5) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

Jerzy Pykacz
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Wydział Nauk Społecznych w Gdańsku


Bibliografia:
1. K.Drozd; Bezpieczeństwo imprez masowych; Ơchikara.pl
2. Z. Borowicz; Ochrona imprez masowych; Ơchikara; Lublin 2006
3. Dz.U.200962.504 Bezpieczeństwo imprez masowych.
4. Dz.U.2011.16.73 Sposób utrwalania przebiegu imprezy masowej.