BHP w miejscu pracy

Redakcja

22 listopada, 2023

BHP to skrót od „bezpieczeństwo i higiena pracy”, który odnosi się do zasad i procedur zapewniających bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla pracowników. Celem BHP jest zapobieganie wypadkom, chorobom zawodowym i innym szkodom zdrowia w miejscu pracy. Przestrzeganie zasad BHP jest obowiązkowe dla każdego pracodawcy i pracownika, a nieprzestrzeganie tych zasad może skutkować konsekwencjami prawnymi i finansowymi. BHP w pracy polega na zapewnieniu bezpiecznych i zdrowych warunków pracy dla pracowników, poprzez:

 • Ocenę ryzyka zawodowego: identyfikację potencjalnych zagrożeń i określenie działań zapobiegawczych w celu ich uniknięcia lub zminimalizowania.
 • Zapewnienie odpowiedniego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej: takich jak kaski, okulary ochronne, rękawice itp.
 • Przeszkolenie pracowników: w zakresie bezpiecznego i zdrowego wykonywania swoich obowiązków.
 • Przestrzeganie przepisów i norm: dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, takich jak prawo pracy, ustawy o ochronie środowiska itp.
 • Regularne kontrole i inspekcje: w celu weryfikacji przestrzegania zasad BHP i wprowadzenia ewentualnych zmian.
 • BHP jest niezbędne w każdym miejscu pracy, aby chronić pracowników przed wypadkami i chorobami zawodowymi oraz zapewnić im bezpieczne i zdrowe miejsce pracy.

Co wchodzi w zakres BHP?

Zakres BHP w miejscu pracy obejmuje następujące obszary:

 • Ochrona życia i zdrowia pracowników: poprzez identyfikację i zarządzanie zagrożeniami zawodowymi i zapewnienie odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
 • Ochrona środowiska: poprzez zapobieganie zanieczyszczeniom i zapewnienie bezpiecznych warunków pracy dla pracowników i otoczenia.
 • Ochrona mienia: poprzez zapewnienie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z urządzeń i narzędzi.
 • Bezpieczeństwo pożarowe: poprzez identyfikację i zarządzanie zagrożeniami pożarowymi, a także zapewnienie odpowiedniej ewakuacji w razie pożaru.
 • Higiena pracy: poprzez zapewnienie czystych i zdrowych warunków pracy, takich jak odpowiednie oświetlenie, wentylacja, temperatura itp.
 • Szkolenia i instruktaże: poprzez zapewnienie pracownikom wiedzy i umiejętności potrzebnych do bezpiecznego i zdrowego wykonywania swoich obowiązków.
 • BHP jest szerokim zakresem działań i procedur zapewniających bezpieczne i zdrowe warunki pracy dla pracowników, a jego przestrzeganie jest kluczowe dla zapewnienia ich bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

Jakich zasad dotyczących higieny należy przestrzegać w miejscu pracy?

W miejscu pracy należy przestrzegać następujących zasad dotyczących higieny:

 • Czystość i porządek: utrzymywanie czystości i porządku na stanowisku pracy, aby uniknąć zanieczyszczenia i zagrożeń zdrowotnych.
 • Mycie rąk: regularne mycie rąk wodą i mydłem, aby uniknąć przenoszenia bakterii i wirusów.
 • Higiena jedzenia: spożywanie jedzenia tylko w odpowiednich miejscach i utrzymywanie czystych powierzchni stołów i krzeseł.
 • Ochrona żywności: przestrzeganie odpowiednich procedur dotyczących przechowywania i używania żywności, aby uniknąć zanieczyszczenia.
 • Higiena osobista: dbanie o czystość i higienę osobistą, taką jak codzienne mycie i zmiana odzieży roboczej.
 • Ochrona powietrza: unikanie wdychania szkodliwych substancji i zapewnienie odpowiedniej wentylacji.
 • Ochrona wody: korzystanie tylko z czystej i bezpiecznej wody do picia i mycia.

Te zasady higieny są kluczowe dla zapewnienia czystych i zdrowych warunków pracy, a ich przestrzeganie jest niezbędne dla zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników.

Co powinien wiedzieć BHP-owiec?

BHP-owiec powinien znać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przepisy prawne dotyczące BHP, zagrożenia związane z danym stanowiskiem pracy, sposoby ochrony zdrowia i życia pracowników, procedury postępowania w razie wypadku oraz sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym. Powinien również znać zasady udzielania pierwszej pomocy i posiadać umiejętność ich stosowania.

Co ile czasu odbywa się szkolenie BHP w pracy?

W Polsce, według przepisów, szkolenie BHP dla pracowników powinno być przeprowadzane co najmniej raz na rok lub w przypadku zmiany stanowiska lub wprowadzenia nowych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Jednakże częstotliwość szkoleń BHP może być różna w zależności od przepisów danego kraju lub specyfiki danej pracy.

Jak liczyć ważność szkolenia BHP?

Ważność szkolenia BHP zależy od przepisów danego kraju lub regionu oraz specyfiki danej pracy. W Polsce szkolenie BHP powinno być przeprowadzane co najmniej raz na rok lub w przypadku zmiany stanowiska lub wprowadzenia nowych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników. Ważność szkolenia może być także określona przez pracodawcę lub przez organizację, która przeprowadza szkolenie. Często ważność taka wynosi od 6 do 12 miesięcy. W przypadku zmian w zakresie przepisów lub procedur bezpieczeństwa, pracodawca powinien zapewnić uaktualnienie szkolenia BHP pracowników w celu zapewnienia ich bezpieczeństwa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), liczba wypadków przy pracy w Polsce w ostatnich 10 latach była następująca:

Rok Liczba wypadków
2011 50 984
2012 50 635
2013 47 840
2014 47 728
2015 45 542
2016 44 404
2017 43 002
2018 40 947
2019 38 661
2020 31 499

Wypadki te obejmują zarówno wypadki śmiertelne, jak i wypadki z obrażeniami ciała. Dane te mogą być niepełne lub nieodzwierciedlać rzeczywistej liczby wypadków, ponieważ niektóre wypadki mogą nie być zgłaszane lub nie być uwzględniane w oficjalnych statystykach.

Polecane: